Algemene voorwaarden

Auto Elst algemene voorwaarden.pdf

Algemene voorwaarden Auto Elst

1. Partijen
1. Auto Elst: Edwin Hendriks handelend onder de naam Auto Elst, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69110115, gevestigd te Elst aan de Nieuwe Aamsestraat 96 (6662 NK), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Auto Elst:
Website: www.autoelst.nl
Email: info@autoelst.nl
Telefoonnummer: 06-24265333
Btw-identificatienummer: NL1649.93.939.B.01
3. Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Auto Elst.

2. Toepasselijkheid
1. Auto Elst verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Auto Elst en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Auto Elst bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Auto Elst is aangegeven.
2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en tenzij anders vermeld exclusief 21% btw, bpm, montage-, service-, keurings- en transportkosten, alsmede de kosten van het gebruiksklaar maken van het voertuig. Indien aan de daartoe van overheidswege gestelde criteria wordt voldaan, is de Klant tevens de verwijderingsbijdrage verschuldigd.
4. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de Klant worden doorberekend.
5. Alle opgaven van Auto Elst van getallen, maten, gewichten en kleur van de voertuigen in de getoonde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen, foto’s zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Auto Elst.
6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Auto Elst.
7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Auto Elst een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Auto Elst, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
4. Uitvoering en levering
1. De Klant stelt Auto Elst in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Auto Elst.
2. Auto Elst zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Auto Elst altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Het staat Auto Elst vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze zich in zijn macht bevinden. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
5. Indien de Klant binnen drie werkdagen na kennisgave door Auto Elst van voltooiing van de opdracht of na de overeengekomen afleverdatum het voertuig niet heeft afgehaald, kan Auto Elst een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan binnen de periode van stalling is voor de Klant.
6. Auto Elst kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig, indien en voor zolang als:
– de Klant de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet geheel voldoet;
– de Klant de kosten van eerdere door Auto Elst geleverde voertuigen niet of niet geheel heeft voldaan;
– de Klant andere vorderingen die voortvloeien uit niet-contractuele relatie met Auto Elst niet of niet geheel voldoet.

5. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de te leveren voertuigen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Auto Elst verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Auto Elst tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde voertuigen adequaat W.A. te verzekeren, te verzekeren tegen andere schade en diefstal en te doen onderhouden. Auto Elst zal tot generlei vrijwaring van de Klant voor diens aansprakelijkheid als houder van het voertuig gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de Klant Auto Elst voor aanspraken die derden jegens Auto Elst geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
4. Wanneer de Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Auto Elst alle benodigde medewerking te leveren waardoor Auto Elst weer onbezwaard over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Auto Elst de goederen retour te zenden.
5. Indien bij verkoop van een voertuig met inruil van een voertuig de Klant in afwachting van de levering van het voertuig het ingeruilde voertuig blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd voertuig pas eigendom van Auto Elst nadat de feitelijke levering daarvan aan Auto Elst heeft plaatsgevonden. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening en risico van de Klant. Auto Elst is niet gehouden een voertuig die na de inruil een wijziging heeft ondergaan, waaronder een waardevermindering die meer omvat dan het normale gebruik van het voertuig, te accepteren.

6. Garantie en aansprakelijkheid
1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit.
2. De Klant is zich ervan bewust dat de door Auto Elst geleverde voertuigen (een) vorige eigena(a)r(en), niet zijnde Auto Elst, hebben gekend en Auto Elst niet op de hoogte is van verborgen gebreken als gevolg van de historie van het gekochte.
3. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij aflevering aan Auto Elst te worden gemeld, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
4. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Auto Elst het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de kosten draagt voor retournering van het voertuig.
5. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Auto Elst omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op enige remedie zoals herstel, vervanging, ontbinding of schadevergoeding.
6. Alle aanspraken op garantie vervallen indien:
– Auto Elst niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
– de Klant of derden zonder voorkennis of toestemming van Auto Elst werkzaamheden hebben verricht die verband houden met de door de Auto Elst geleverde voertuigen of verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan;
– het voertuig oneigenlijk wordt gebruikt, waaronder onder andere wordt verstaan overbelading, gebruik van andere brandstoffen en oliën dan geëigend zijn voor het voertuig, ondeskundige besturing of gebruik en gebruik waarbij gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd.
7. Elk voertuig heeft, behoudens andersluidende afspraken, voor de duur van 1 maand na aankoop, met een maximum tot 10.000 gereden kilometers, garantie op de motor en versnellingsbak.
8. Auto Elst verschaft in geen geval vervangend vervoer.
9. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
10. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het gekochte voertuig onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.
11. Auto Elst is bij eventuele tekortkomingen, behoudens hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht de ondeugdelijke voertuigen te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander naar redelijkheid en in overleg met de Klant, zonder dat de Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
12. Mocht Auto Elst onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Auto Elst gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%.
13. Aansprakelijkheid van Auto Elst reikt te allen tijde niet tot enige vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade.
14. De Klant vrijwaart Auto Elst voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Auto Elst heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
15. Alle aanspraken jegens Auto Elst, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Auto Elst zijn ingediend, vervallen door verjaring.
16. De verantwoordelijkheid voor het verzekeren en verzekerd houden, waaronder maar niet beperkt tot de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, van het voertuig berust vanaf het moment van overdracht bij de Klant.

7. Proefrit
1. De Klant verplicht zich gedurende de proefrit met het voertuig de verkeersregels nauwgezet na te leven.
2. De Klant verplicht zich Auto Elst onmiddellijk te informeren omtrent voorvallen, waaronder maar niet beperkt tot, (mogelijke) verkeersovertredingen en aan het voertuig of derden veroorzaakte schade.
3. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig of derden ontstaan tijdens of vanwege een proefrit met het voertuig.
4. Boetes als gevolg van verkeersovertredingen van de Klant tijdens een proefrit met het voertuig zullen op de Klant worden verhaald. Auto Elst is niet gehouden namens de Klant bezwaar of beroep tegen de boetes in te stellen of de Klant daartoe in de gelegenheid te stellen. Auto Elst is niet aansprakelijk voor de schade van de Klant als gevolg van het niet tijdig informeren van de Klant van boetes als gevolg van een verkeersovertreding door de Klant tijdens een proefrit met het voertuig.
5. De administratie van Auto Elst vormt, behoudens tegenbewijs, dwingend bewijs met betrekking tot de tijdens of vanwege de proefrit met het voertuig door de Klant veroorzaakte schades of verbeurde boetes als gevolg van door de Klant begane verkeersovertredingen.
6. Tijdens de proefrit is het de Klant niet toegestaan om zich met het voertuig buiten de landsgrenzen te begeven.

8. Prijzen en betaling
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel bij of voorafgaand aan de aflevering te hebben voldaan. Wordt op factuur verkocht, dan dient de geldsom binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Auto Elst terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Auto Elst is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
5. Indien een eventueel in te ruilen voertuig naar het oordeel van Auto Elst op het moment dat Auto Elst de feitelijke beschikking over dat voertuig krijgt, niet meer in dezelfde staat verkeert als op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, is Auto Elst bevoegd de inruil te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren en de waarde op dat moment in aanmerking te nemen.

9. Beëindiging van de overeenkomst
1. Auto Elst heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) de Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Auto Elst ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Klant op verzoek van Auto Elst alle benodigde medewerking leveren waardoor Auto Elst weer onbezwaard over geleverde voertuigen kan beschikken.
3. Art 7:408 BW is in de overeenkomst uitgesloten.
4. Onverminderd het recht nakoming te vorderen is Auto Elst gerechtigd in te stemmen met een verzoek van de Klant om de overeenkomst te annuleren. In dat geval dient de Klant binnen 10 dagen na de acceptatie van de annulering de door de annulering veroorzaakte schade te vergoeden, die hierbij is vastgesteld op 15% van de verkoopprijs inclusief BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding.
5. De Klant is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de Klant in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. 6:230o BW.

10. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Auto Elst geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, brand, verlies of beschadiging bij transport, overheidsmaatregelen, niet of niet volledige en/of vertraagde levering door fabriek/importeur, in- en uitvoerverboden, transportbelemmeringen, vorstverlet, diefstal, verduistering of beschadiging van voertuigen uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van Auto Elst of zijn leverancier dan wel tijdens transport.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Auto Elst opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Auto Elst onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Auto Elst bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Auto Elst bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is Auto Elst gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Auto Elst is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Auto Elst.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement van het arrondissement van de vestigingsplaats van Auto Elst exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is de rechter in het arrondissement waarin Auto Elst haar vestigingsplaats heeft eveneens exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen.